wordpress-session-6

اشنایی با پنل وردپرس

اشنایی با پنل وردپرس

به جلسه 6 از اموزش وردپرس خوش امدید تو این جلسه قراره پنل و پیشخوان وردپرس را اموزش دهیم معرفی  اول وردپرســی را کــه در جلســات قبلــی نصــب کردیــم دارای آدرســی بــود کــه توســط شــما انتخــاب شــده بــود. حــال
آدرس را در مرورگــر خــود وارد کــرده و برای ورود به پنل ابتدا باید ادرس wp-admin/ را در انتهای ادرس وارد کنید به طور مثال example.com/wp-admin و یا اینکه اگر در لوکال هاست می باشد باید wp-admin/اسم پوشه/localhost را وارد میکنید و وارد صفحه ای به شکل زیر می شوید

wp-admin

و بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبورتان وارد پنل و یا داشبورد وردپرس می شوید

panel-wordpress

همانطور که می بینید پنل مدیریت وردپرس از سه بخش تشکیل شده یخش اول قسمت مدیریت وردپرس هست که در ابتدا همانطور که می بینید تنظیمات پیچیده ای ندارد و در گذر زمان با اضافه شدن قالب و افزونه ها قسمت های جدیدی به ان اضافه می شود در قسمت دوم توضیحات کلی هست که می توانید ان ها را مشاهدهو تغیییرات ایجاد کنید و قسمت سوم دسترسی سریع می باشد

پنل مدیریت وردپرس

تـا امـروز در مـورد وردپـرس و نحـوه ی نصـب و راه انـدازی آن بــر روی هاســت هــای مختلــف و همچنیــن در محیــط لـوکال هاسـت آمـوزش هایـی را ارائـه دادیـم. حـال نوبـت بــه آن رســیده کــه مقدماتــی را بــرای شــروع بــا یکدیگــر
بررســی کنیــم و بــا وردپرســی کــه نصــب کردیــم و قــرار اسـت بـا آن کار کنیـم، آشـنا شـویم بــرای ایجــاد ســاخت یــک ســایت، احتیــاج بــه محیطــی اسـت تـا بتـوان بـه کمـک آن تمامـی فعالیـت هـای مـورد نیـاز را انجـام داد! امـا ایـن محیـط چگونـه اسـت و چگونـه
بایـد بـه آن دسترسـی داشـت؟ در سیسـتم مدیریـت محتـوای وردپـرس نیـز چنیـن پنلـی
موجـود اسـت و اتفاقـا بایـد خدمـت شـما عـرض کنـم کـه ایــن سیســتم دارای یــک پنــل مدیریتــی بســیار قدرتمنــد
مـی باشـد. بـه ایـن پنـل قدرتمنـد در وردپـرس، پیشـخوان وردپـرس مـی گویند. شـما بـا وارد شـدن به این پیشـخوان
تمامـی فعالیـت هایـی کـه مـد نظـر داریـد را مـی توانیـد در ســایت خــود انجــام دهیــد. بــه عنــوان نمونــه، بــرای
نصــب قالــب، افزونــه هــا، ایجــاد یــک نوشــته، ویرایــش نوشـته و پاسـخگویی بـه کاربـران خـود و هـزاران فعالیـت
دیگـر، بایـد بـه ایـن پیشـخوان وارد شـوید.

در ابتدا پیشخوان را برای شما توضیح میدهیم شما پیشخوان به دو قسمت هانه و به روزرسانی تقسیم می شود که شما در پیشخوان می توانید اطلاعات کلی از وبسایتتان را بدست بیاورید به طور مثال اخرین نوشته و به روزرسانی ها و اخرین دیدگاه و خیلی اطلاعات کلی دیگر را به شما می دهد

pishkhan

نوشته

قسـمت نوشـته هـا شـامل بخـش هـای متعــددی از جملــه؛ همــه ی نوشــته هــا، افــزودن نوشــته، دســته هــا و برچســب تقسیم می شود
خوب حالا نوبت به نوشته ها میرسد که بسیار با ان سرو کار دارید اگر بخواهید وبسایتتان پربازدید شود و ورودی خوبی از گوگل دریافت کنید باید به این بخش بسیار توجه کنید تا بتوانید مطالب و محتوای خوبی را در وبسایتتان قرار دهید post

در ایـن قسـمت شـما مـی توانیـد تمامـی نوشـته هایـی را کـه ایجـاد مـی کنیـد مشـاهده کنیـد و آن هـا را ویرایـش
کنیـد. همچنیـن بـا کلیـک بـر روی گزینـه ی افزودن نوشـته مـی توانیـد نوشـته ی مـورد نظـر را ایجـاد کنیـد.
دسـته بنـدی هـای سـایت خـود را مـی توانیـد از قسـمت دسـته هـا اضافـه کنیـد و برچسـب هـا را نیـز مـی توانیـد
از ایـن قسـمت ملاحظـه کنیـد.

رسانه

قسـمت رسـانه هـا، مربـوط بـه تصاویـر،فایــل هــای تصویــری، صوتــی و یــا ویدئویـی مـی باشـد کـه شـما بارگـذاری
مــی کنیــد. شما می توانید تصاویر را در این قسمت اپلود کنید در بخش کتابخانه عکس هایی که قبلا اپلود کردید را میتوانید مشاهده کنید و در قسمت افزودن می توانید عکس مورد نظرتان را اپلود کنید

برگه ها

برگــه هــا، بخشــی از وردپــرس هســتند کــه بــا کمــک آن هــا مــی تــوان خیلــی مــوارد را ایجــاد کــرد.
بـه عنـوان مثـال صفحـات اصلـی سـایت را مـی تـوان بـه کمـک آن هـا سـاخت، صفحـه ی فـرود را مـی تـوان ایجـاد
کـرد، تمامـی صفحاتـی کـه احتیـاج به کدهـای کوتاه شـدهی وردپـرس یـا بـه اصطـاح شـورت کـد دارنـد، توسـط آن
هـا ایجـاد مـی شـود و بسـیاری مـوارد دیگـر کـه در جلسـهی مربـوط بـه آن توضیحـات کاملـی خواهیـم داد.

page

دیدگاه ها

دیـدگاه هـا، بخشـی هسـتند کـه کاربـران شـما نظـرات یـا سـوالات خـود را ثبـت کـرده و شـما مـی توانیـد بـه آن هـا
پاســخ دهید. که بسیار بخش مهمی است که شما می توانید اعتماد کاربر به وبسایتتان را افزایش دهید  در گذر زمان وقتی که کاربران وبسایتتان زیاد می شود و نظر ها و سوال هایشان در بخش کامنت از شما می پرسند و زمانی که به سوال ها و نظراتشان پاسخ درست و مناسب میدهید ذهنیت کاربر نسب به وبسایت شما مثبت می شود که بسیار برای سایتتان خوب است

didgah

نمایش

بخـش نمایـش، بـرای انتخـاب و بارگذاری قالــب و پوســته هــای وردپرســی اســت. شـما بـا ایـن بخـش مـی توانیـد پوسـته ی مــورد نظــر خــود را بارگــذاری کــرده و بـه تنظیمـات آن بپردازیـد کـه در بخـش خــود بــه صــورت مفصــل توضیــح داده خواهـد شـد. نمایش از 5 بخش تشکیل شده سفارش سازی , ابزارک ها , فهرست ها , ویرایشگر پوسته که تمامی این بخش ها برای ظاهر وبسایت استفاده می شود ما به تمامی ان در جلسات بعدی می پردازیم

namayesh

افزونه ها

هـر سـایتی بـرای کامـل شـدن بـه مکمل هایــی نیــاز دارد تــا بــا کمــک آن هــا بتوانــد خدمــات بهتــری را ارائــه دهــد.بخـش افزونـه هـا نیـز بدیـن منظـور در وردپـرس موجـود اسـت تـا شـما امکاناتـی را کـه نیـاز داریـد بـا کمـک افزونه هــا اضافــه کنید. شما در بخش اول می توانید افزونه های نصب شده را ببینید در بخش افزودن می توانید پلاگین مورد نظر خودتون رو اپلود کنید و شما نیاز به گزینه اخر یعنی ویرایشگر افزونه ندارید چون نیاز به دانش برنامه نویسی دارد

plugin

کاربران 

تمامـی کاربـران سـایت از جملـه ، مدیـر، ویرایشــگر، نویســنده و کاربــران معمولــی در ایــن قســمت ثبــت مــی شــوند اطلاعات کامـل آن هـا در ایـن بخـش بـا عنوان شناسـنامه موجود اســت. شما در این بخش می توانید به دیگران نیز دسترسی دهید که بتوانند وارد همین پنل شوند به طور مثال یک نفر را اضافه کنید که مسئولیت تولید محتوا را داشته باشد و به ان نقش نویسندگی را می دهید

karbaran

ابزارها

وردپــرس نیــز ابزارهایــی دارد کــه بــرای تکمیـل بخـش هایـی مـورد نیـاز اسـت. شــما بــه راحتــی مــی توانیــد ابزارهــا را برون بری و درون ریزی کنید. بطور مثال اگر بخواهم درون ریزی و برون ریزی را توضیح بدم شما در وبسایت وردپرسی خود می خواهید نوشته , برگه ها و هرکدام را که می خواهید به وبسایت وردپرسی دیگر منتقل کنید برای این کار نوشته های خود را برون ریزی کرده و یک فایل xml دریافت می کنید و ان فایل xml را در وبسایت وردپرسی دیگر درون ریزی می کنید

abzar

تنظیمات

همانطــور کــه تنظیمــات همیشــه جــزء مهــم تریــن بخــش هــا بــه حســاب مــی آیــد، بخــش تنظیمــات از مهمتریــن
قســمت هــا در پیشــخوان وردپــرس نیــز مــی باشــد. بســیاری تنظیمــات مهم در اینجا قابل مشاهده است. و شما در این قسمت می توانید تنظیمات وبسایت خودتان را انجام دهید تنظینات عمومی وبسایت و در بسیاری از تنظیمات وردپرس تغییرات ایجاد کنید

setting

امیدواریم این جلسه برای شما شما مفید واقع شده باشد نظرات و سوالات خود را در بخش کامنت ثبت کنید 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس کپتچا گوگل مورد نیاز گوگل استسیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده.

Iبا این شرایط موافقید.